فرم ثبت نام آزمون آزمایشی

فرم ثبت نام آزمون آزمایشی

  • مشخصات فردی

  • کد ملی 10 رقمی و صفر های اولیه هم نوشته شود
  • وضعیت تحصیلی

  • متقاضی شرکت در آزمون

  • 0 تومان
  • نحوه آشنایی با موسسه

  • عامل جذب

  • قوانین و مقررات

  • برای دیدن قوانین و مقررات کلیک کنید
  • اینجانب اعلام می نمایم که با مطالعه مندرجات دفترچه راهنما و با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات موسسه چتر دانش فرم ثبت نام را تکمیل نموده ام و بدین وسیله اظهارات خود را با امضا الکترونیکی می پذیرم