نمایش 1–6 از 8 نتیجه

ادیوبوک قانون مدنی 8

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای

حقوق مدنی چیست

علم حقوق به معنای تنظیم بخش روابط اجتماعی ، بر روابط مختلف اجتماعی حاکم است . یکی از مهم ترین روابطی که در اجتماع وجود دارد ، روابط افراد با یکدیگر است . لذا پیش بینی قواعدی جهت تنظیم روابط میان افراد یا شهروندان از نخستین سال های پیدایش جوامع انسانی حائز اهمیت بوده و هست . در حال حاضر ، روابط انسانی افراد در اجتماع  در قالب " حقوق مدنی " نظم و نسق یافته است . در حقوق مدنی ، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار می باشد . در تمامی کشورهای جهان ، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا می نماید . برای آشنایی با حقوق اساسی کلیک کنید .  

قانون مدنی چیست

در طی قرون گذشته ، کشورهای مختلف قوانینی را پیش بینی نموده اند که در آن روابط میان افراد در حوزه های مختلف را تنظیم کنند . این قوانین تحت عنوان " قانون مدنی " شناخته می شود . در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است . قانون مدنی ایران مصوب سال 1304 هجری شمسی است و البته در طول سال های گذشته اصلاحاتی نیز در آن اعمال شده است . گفتنی است که قانون مدنی در برخی از موضوعات خود از فقه اسلامی نشات گرفته است . در ادامه به مهمترین موضوعات قانون مدنی خواهیم پرداخت .  
   

موضوعات قانون مدنی

قانون مدنی ایران شامل 1335 ماده است . از جمله مهم ترین موضوعاتی که در قانون مدنی مطرح شده اند می توان به موارد زیر اشاره نمود :

قسمت اول قانون مدنی در خصوص اموال و مالکیت است . در این ابواب حقوقی که به واسطه مالکیت افراد بر اموال شان مطرح است مورد بررسی قرار گرفته است . مثل حق انتفاع و حق ارتفاق . اموال منقول و اموال غیر منقول و وقف .

قسمت دوم در مورد تعهدات معاملات است و شرایط اساسی صحت معاملات میان افراد ، مانند عقد اجاره و قرض .

قسمت سوم در خصوص ارث و وصیت کردن است و احکام مربوط به آن است .

قسمت چهارم در خصوص حقوق خانواده است ، مانند عقد نکاح ، احکام مربوط به طلاق ، عده زن ، انواع قرابت و خویشاوندی ، مهریه ، نفقه ، فسخ نکاح . 
2
70,000 تومان

ادیوبوک قانون مدنی 7

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای

حقوق مدنی چیست

علم حقوق به معنای تنظیم بخش روابط اجتماعی ، بر روابط مختلف اجتماعی حاکم است . یکی از مهم ترین روابطی که در اجتماع وجود دارد ، روابط افراد با یکدیگر است . لذا پیش بینی قواعدی جهت تنظیم روابط میان افراد یا شهروندان از نخستین سال های پیدایش جوامع انسانی حائز اهمیت بوده و هست . در حال حاضر ، روابط انسانی افراد در اجتماع  در قالب " حقوق مدنی " نظم و نسق یافته است . در حقوق مدنی ، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار می باشد . در تمامی کشورهای جهان ، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا می نماید . برای آشنایی با حقوق اساسی کلیک کنید .  

قانون مدنی چیست

در طی قرون گذشته ، کشورهای مختلف قوانینی را پیش بینی نموده اند که در آن روابط میان افراد در حوزه های مختلف را تنظیم کنند . این قوانین تحت عنوان " قانون مدنی " شناخته می شود . در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است . قانون مدنی ایران مصوب سال 1304 هجری شمسی است و البته در طول سال های گذشته اصلاحاتی نیز در آن اعمال شده است . گفتنی است که قانون مدنی در برخی از موضوعات خود از فقه اسلامی نشات گرفته است . در ادامه به مهمترین موضوعات قانون مدنی خواهیم پرداخت .  
   

موضوعات قانون مدنی

قانون مدنی ایران شامل 1335 ماده است . از جمله مهم ترین موضوعاتی که در قانون مدنی مطرح شده اند می توان به موارد زیر اشاره نمود :

قسمت اول قانون مدنی در خصوص اموال و مالکیت است . در این ابواب حقوقی که به واسطه مالکیت افراد بر اموال شان مطرح است مورد بررسی قرار گرفته است . مثل حق انتفاع و حق ارتفاق . اموال منقول و اموال غیر منقول و وقف .

قسمت دوم در مورد تعهدات معاملات است و شرایط اساسی صحت معاملات میان افراد ، مانند عقد اجاره و قرض .

قسمت سوم در خصوص ارث و وصیت کردن است و احکام مربوط به آن است .

قسمت چهارم در خصوص حقوق خانواده است ، مانند عقد نکاح ، احکام مربوط به طلاق ، عده زن ، انواع قرابت و خویشاوندی ، مهریه ، نفقه ، فسخ نکاح . 
0
70,000 تومان

ادیوبوک قانون مدنی 6

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای

حقوق مدنی چیست

علم حقوق به معنای تنظیم بخش روابط اجتماعی ، بر روابط مختلف اجتماعی حاکم است . یکی از مهم ترین روابطی که در اجتماع وجود دارد ، روابط افراد با یکدیگر است . لذا پیش بینی قواعدی جهت تنظیم روابط میان افراد یا شهروندان از نخستین سال های پیدایش جوامع انسانی حائز اهمیت بوده و هست . در حال حاضر ، روابط انسانی افراد در اجتماع  در قالب " حقوق مدنی " نظم و نسق یافته است . در حقوق مدنی ، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار می باشد . در تمامی کشورهای جهان ، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا می نماید . برای آشنایی با حقوق اساسی کلیک کنید .  

قانون مدنی چیست

در طی قرون گذشته ، کشورهای مختلف قوانینی را پیش بینی نموده اند که در آن روابط میان افراد در حوزه های مختلف را تنظیم کنند . این قوانین تحت عنوان " قانون مدنی " شناخته می شود . در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است . قانون مدنی ایران مصوب سال 1304 هجری شمسی است و البته در طول سال های گذشته اصلاحاتی نیز در آن اعمال شده است . گفتنی است که قانون مدنی در برخی از موضوعات خود از فقه اسلامی نشات گرفته است . در ادامه به مهمترین موضوعات قانون مدنی خواهیم پرداخت .  
   

موضوعات قانون مدنی

قانون مدنی ایران شامل 1335 ماده است . از جمله مهم ترین موضوعاتی که در قانون مدنی مطرح شده اند می توان به موارد زیر اشاره نمود :

قسمت اول قانون مدنی در خصوص اموال و مالکیت است . در این ابواب حقوقی که به واسطه مالکیت افراد بر اموال شان مطرح است مورد بررسی قرار گرفته است . مثل حق انتفاع و حق ارتفاق . اموال منقول و اموال غیر منقول و وقف .

قسمت دوم در مورد تعهدات معاملات است و شرایط اساسی صحت معاملات میان افراد ، مانند عقد اجاره و قرض .

قسمت سوم در خصوص ارث و وصیت کردن است و احکام مربوط به آن است .

قسمت چهارم در خصوص حقوق خانواده است ، مانند عقد نکاح ، احکام مربوط به طلاق ، عده زن ، انواع قرابت و خویشاوندی ، مهریه ، نفقه ، فسخ نکاح . 
0
75,000 تومان

ادیوبوک قانون مدنی 5

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای

حقوق مدنی چیست

علم حقوق به معنای تنظیم بخش روابط اجتماعی ، بر روابط مختلف اجتماعی حاکم است . یکی از مهم ترین روابطی که در اجتماع وجود دارد ، روابط افراد با یکدیگر است . لذا پیش بینی قواعدی جهت تنظیم روابط میان افراد یا شهروندان از نخستین سال های پیدایش جوامع انسانی حائز اهمیت بوده و هست . در حال حاضر ، روابط انسانی افراد در اجتماع  در قالب " حقوق مدنی " نظم و نسق یافته است . در حقوق مدنی ، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار می باشد . در تمامی کشورهای جهان ، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا می نماید . برای آشنایی با حقوق اساسی کلیک کنید .  

قانون مدنی چیست

در طی قرون گذشته ، کشورهای مختلف قوانینی را پیش بینی نموده اند که در آن روابط میان افراد در حوزه های مختلف را تنظیم کنند . این قوانین تحت عنوان " قانون مدنی " شناخته می شود . در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است . قانون مدنی ایران مصوب سال 1304 هجری شمسی است و البته در طول سال های گذشته اصلاحاتی نیز در آن اعمال شده است . گفتنی است که قانون مدنی در برخی از موضوعات خود از فقه اسلامی نشات گرفته است . در ادامه به مهمترین موضوعات قانون مدنی خواهیم پرداخت .  
   

موضوعات قانون مدنی

قانون مدنی ایران شامل 1335 ماده است . از جمله مهم ترین موضوعاتی که در قانون مدنی مطرح شده اند می توان به موارد زیر اشاره نمود :

قسمت اول قانون مدنی در خصوص اموال و مالکیت است . در این ابواب حقوقی که به واسطه مالکیت افراد بر اموال شان مطرح است مورد بررسی قرار گرفته است . مثل حق انتفاع و حق ارتفاق . اموال منقول و اموال غیر منقول و وقف .

قسمت دوم در مورد تعهدات معاملات است و شرایط اساسی صحت معاملات میان افراد ، مانند عقد اجاره و قرض .

قسمت سوم در خصوص ارث و وصیت کردن است و احکام مربوط به آن است .

قسمت چهارم در خصوص حقوق خانواده است ، مانند عقد نکاح ، احکام مربوط به طلاق ، عده زن ، انواع قرابت و خویشاوندی ، مهریه ، نفقه ، فسخ نکاح . 
0
75,000 تومان

ادیوبوک قانون مدنی 4

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای

حقوق مدنی چیست

علم حقوق به معنای تنظیم بخش روابط اجتماعی ، بر روابط مختلف اجتماعی حاکم است . یکی از مهم ترین روابطی که در اجتماع وجود دارد ، روابط افراد با یکدیگر است . لذا پیش بینی قواعدی جهت تنظیم روابط میان افراد یا شهروندان از نخستین سال های پیدایش جوامع انسانی حائز اهمیت بوده و هست . در حال حاضر ، روابط انسانی افراد در اجتماع  در قالب " حقوق مدنی " نظم و نسق یافته است . در حقوق مدنی ، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار می باشد . در تمامی کشورهای جهان ، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا می نماید . برای آشنایی با حقوق اساسی کلیک کنید .  

قانون مدنی چیست

در طی قرون گذشته ، کشورهای مختلف قوانینی را پیش بینی نموده اند که در آن روابط میان افراد در حوزه های مختلف را تنظیم کنند . این قوانین تحت عنوان " قانون مدنی " شناخته می شود . در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است . قانون مدنی ایران مصوب سال 1304 هجری شمسی است و البته در طول سال های گذشته اصلاحاتی نیز در آن اعمال شده است . گفتنی است که قانون مدنی در برخی از موضوعات خود از فقه اسلامی نشات گرفته است . در ادامه به مهمترین موضوعات قانون مدنی خواهیم پرداخت .  
   

موضوعات قانون مدنی

قانون مدنی ایران شامل 1335 ماده است . از جمله مهم ترین موضوعاتی که در قانون مدنی مطرح شده اند می توان به موارد زیر اشاره نمود :

قسمت اول قانون مدنی در خصوص اموال و مالکیت است . در این ابواب حقوقی که به واسطه مالکیت افراد بر اموال شان مطرح است مورد بررسی قرار گرفته است . مثل حق انتفاع و حق ارتفاق . اموال منقول و اموال غیر منقول و وقف .

قسمت دوم در مورد تعهدات معاملات است و شرایط اساسی صحت معاملات میان افراد ، مانند عقد اجاره و قرض .

قسمت سوم در خصوص ارث و وصیت کردن است و احکام مربوط به آن است .

قسمت چهارم در خصوص حقوق خانواده است ، مانند عقد نکاح ، احکام مربوط به طلاق ، عده زن ، انواع قرابت و خویشاوندی ، مهریه ، نفقه ، فسخ نکاح . 
0
70,000 تومان
1%تخفیف

ادیوبوک قانون مدنی 3

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای

حقوق مدنی چیست

علم حقوق به معنای تنظیم بخش روابط اجتماعی ، بر روابط مختلف اجتماعی حاکم است . یکی از مهم ترین روابطی که در اجتماع وجود دارد ، روابط افراد با یکدیگر است . لذا پیش بینی قواعدی جهت تنظیم روابط میان افراد یا شهروندان از نخستین سال های پیدایش جوامع انسانی حائز اهمیت بوده و هست . در حال حاضر ، روابط انسانی افراد در اجتماع  در قالب " حقوق مدنی " نظم و نسق یافته است . در حقوق مدنی ، صحبت از فرد است و حقوقی که وی در تعامل با دیگران از آن برخوردار می باشد . در تمامی کشورهای جهان ، حقوق مدنی شهروندان نقش قابل توجهی در سلسله مراتب قواعد حقوقی ایفا می نماید . برای آشنایی با حقوق اساسی کلیک کنید .  

قانون مدنی چیست

در طی قرون گذشته ، کشورهای مختلف قوانینی را پیش بینی نموده اند که در آن روابط میان افراد در حوزه های مختلف را تنظیم کنند . این قوانین تحت عنوان " قانون مدنی " شناخته می شود . در نظام حقوقی ایران نیز قانون مدنی روابط افراد با یکدیگر را در حوزه های مختلف تنظیم نموده است . قانون مدنی ایران مصوب سال 1304 هجری شمسی است و البته در طول سال های گذشته اصلاحاتی نیز در آن اعمال شده است . گفتنی است که قانون مدنی در برخی از موضوعات خود از فقه اسلامی نشات گرفته است . در ادامه به مهمترین موضوعات قانون مدنی خواهیم پرداخت .  
   

موضوعات قانون مدنی

قانون مدنی ایران شامل 1335 ماده است . از جمله مهم ترین موضوعاتی که در قانون مدنی مطرح شده اند می توان به موارد زیر اشاره نمود :

قسمت اول قانون مدنی در خصوص اموال و مالکیت است . در این ابواب حقوقی که به واسطه مالکیت افراد بر اموال شان مطرح است مورد بررسی قرار گرفته است . مثل حق انتفاع و حق ارتفاق . اموال منقول و اموال غیر منقول و وقف .

قسمت دوم در مورد تعهدات معاملات است و شرایط اساسی صحت معاملات میان افراد ، مانند عقد اجاره و قرض .

قسمت سوم در خصوص ارث و وصیت کردن است و احکام مربوط به آن است .

قسمت چهارم در خصوص حقوق خانواده است ، مانند عقد نکاح ، احکام مربوط به طلاق ، عده زن ، انواع قرابت و خویشاوندی ، مهریه ، نفقه ، فسخ نکاح . 
0
100,000 99,000 تومان