در حال نمایش 6 نتیجه

0
130,000 تومان

کتاب قانون مجازات اسلامی تحریری

بدون امتیاز 0 رای
این کتاب دربردارنده ی متن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می باشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون مجازات اسلامی دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 2.فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. 3.آرا وحدت رویه متناسب با هر ماده ذکر شده. 4.واژگان دشوار هر ماده د رذیل ماده توضیح داده شده. همچنین قطع رقعی فضای یادداشت بیشتری نسبت به قطع جیبی دارد مناسب برای افرادی که یادداشت های بیشتری دارند. فهرست: کتاب اول: کليات کتاب دوم: حدود کتاب سوم: قصاص کتاب چهارم: دیات کتــاب پنجــم: تعزیــرات و مجازات هــای بازدارنــده از قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1375 (شماره مواد این بخش مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد)
0
190,000 تومان

کتاب قانون مدنی تحریری

بدون امتیاز 0 رای
این کتاب دربردارنده ی متن قانون مدنی مصوب 1307 میباشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون مدنی دارای دو نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 2.فضای خالی جهت یاددات نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. بدین طریق حقوقدانان و حقوقخوانان میتوانند نکته هر ماده را در همین کتاب ذیل مواد قانونی آن یادداشت نمایند.و به سبب قطع رقعی فضای یادداشت بیشتری نسبت به قطع جیبی همین کتاب دارد. فهرست کتاب: 1.جلد اول:در اموال 2.جلد دوم: در اشخاص مصوب 1313-1314 3.جلد سوم:در ادله اثبات دعوی مصوب 1314
0
190,000 تومان

کتاب قانون تجارت تحریری

بدون امتیاز 0 رای
این کتاب دربردارنده ی متن قانون تجارت میباشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون تجارت دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 3.واژگان دشوار در ذیل مواد ترجمه شده 2.فضای خالی جهت یاددات نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. بدین طریق حقوقدانان و حقوقخوانان میتوانند نکته هر ماده را در همین کتاب ذیل مواد قانونی آن یادداشت نمایند. قطع رقعی فضای یادداشت بیشتری نسبت به قطع جیبی همین کتاب دارد. فهرست: _ قانون تجارت(مصوب 1311 کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات بعدی) _لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین) _مواد 94 الی 600 قانون تجارت مصوب 1311 _قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
0
155,000 تومان

کتاب قانون آیین دادرسی مدنی نموداری

بدون امتیاز 0 رای
این کتاب دربردارنده ی متن قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون آیین دادرسی مدنی دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 2.فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. 3.آرا وحدت رویه متناسب با هر ماده ذکر شده. 4.واژگان دشوار هر ماده د رذیل ماده توضیح داده شده. همچنین قطع رقعی فضای یادداشت بیشتری نسبت به قطع جیبی دارد مناسب برای افرادی که یادداشت های بیشتری دارند. فهرست: باب اول: در صاحيت دادگاه ها باب دوم: وکالت در دعاوی باب سوم: دادرسی نخستين باب چهارم: تجدیدنظر باب پنجم: فرجام خواهی باب ششم: مواعد باب هفتم: داوری باب هشتم: هزینه دادرسی و اعسار باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
0
160,000 تومان

کتاب قانون آیین دادرسی کیفری تحریری

بدون امتیاز 0 رای
این کتاب دربردارنده ی متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12 / 1392 می باشد. شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12 / 1392 دارای چند نکته حائز اهمیت میباشد: 1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده. 2.فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است. 3.آرا وحدت رویه متناسب با هر ماده ذکر شده. 4.واژگان دشوار هر ماده د رذیل ماده توضیح داده شده. همچنین قطع رقعی فضای یادداشت بیشتری نسبت به قطع جیبی دارد مناسب برای افرادی که یادداشت های بیشتری دارند. فهرست: بخش اول: کليات بخش دوم: کشف جرم و تحقيقات مقدماتی بخــش ســوم: دادگاه هــاي کيفــري، رســيدگی و صــدور رأي بخش چهارم: اعتراض به آراء بخــش پنجــم: اجــرای احــکام کيفــری و اقدامــات تأمينــی و تربيتی بخش ششم: هزینه دادرسی بخش هفتم: سایر مقررات بخــش هشــتم: آیيــن دادرســی جرایــم نيروهــای مســلح بخش نهم: دادرسی الکترونيکی بخش دهم: آیين دادرسی جرایم رایانه ای بخــش یازدهــم: آیين دادرســی جرایــم اشــخاص حقوقــی بخش دوازدهم: سایرمقررات
0
155,000 تومان