این یک آزمون زمان‌دار است. به شما 300 ثانیه فرصت داده می شود تا به همه سوالات پاسخ دهید. حاضری؟

300
0%

شما خوب نیستید ؟

درست! غلط !

ایا شما خوبید

درست! غلط !

ازمون تستی
نتیجه ازمون